Sala kommun förtroendemannaregister
Sala kommuns startsida > Förtroendemannaregistret

Nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige
Presidieberedningen
Demokratiberedningen
Överförmyndaren
Kommunrevisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Handikapprådet
Skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens su
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen
Partigruppledare


Bolag

Salabostäder AB
Sala Silvergruva AB
Sala Heby Energi AB
Sala Heby Energi Elnät AB
Sala Industrifastigheter AB
Vafab Miljö AB


Övrigt

Inga nämnder/styrelser


TroInt 7.0

SALA KOMMUN | växel 0224-74 70 00 | fax 0224-188 50 | e-post: kommun.info@sala.se
Besöksadress: Stora torget 1 | Postadress: Box 304, 733 25 SALA
Fakturor till kommunen: Sala kommun, Fakturahantering, Box 75, 733 21 Sala
Kommunkod: 1981 | Organisationsnummer: 212 000-2098
Lat: N 59º 55' 11.46" Long: E 16º 36' 10.34" (WGS 84)